هیئت مدیره

دکتر ریحان ظهیر میر دامادی

عضو هیئت مدیره

دکتر اکبر آقا مرشدزاده نائینی

عضو هیئت مدیره

دكتر فيروز صاحبدل

عضو هیئت مدیره

دکتر هوشنگ زادانفرخ

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا صفایی

عضو هیئت مدیره

علی آقا رفیعیان

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدعلي زرگر

عضو هیئت مدیره