مدیر عامل

پيام رياست

ما برآنيم تا با تکیه بر الطاف الهی و با بهره مندی از حاذق ترين پزشكان متخصص و فوق تخصص و کارکنان مجرب و ارزشمند خود به ارائه خدمات تشخیصی، درمانی ایمن با بالاترين کیفیت در سطوح فوق تخصصی و تخصصی پرداخته و با آموزش و پژوهشهاي بالینی کاربردی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشیم.

مدير عامل :

آقاي دكتر عليرضا صفايي

هيئت مديره:

                 دكتر عليرضا صفايي                                      مدير عامل و عضو هيئت مديره

دكتر ريحان  ظهيرميردامادي                          رئيس هيئت مديره

دكتر فيروز صاحبدل نوبري                              عضو هيئت مديره

دكتر محمد علي زرگر                                      عضو هيئت مديره

دكتر هوشنگ زادانفرخ                                   عضو هيئت مديره

دكتر اكبرآقا مرشدزاده                                   عضو هيئت مديره

دكتر علي آقا رفيعيان                                    عضو هيئت مديره

دكتر منوچهر وحيد فرهمندي                                 بازرس اصلي

دكتر علي اصغر قاصديان                                      بازرس اصلي

 مسئول فني :                                   دكتر ريحان  ظهيرميردامادي