مدیران ارشد

مدیریت داخلی : آقای مرتضی غیبی

مدیریت پرستاری (مترون) : خانم فریبا یوسفی

مدیریت مالی :