رسالت بيمارستان

رسالت بيمارستان:

– ارائه خدمات تشخيصي، درماني ايمن با بالاترين كيفيت به گيرندگان خدمت
– بهره گيري از تكنولوژي مدرن روز جهت ارائه خدمات
– الزام كاركنان و بيماران به رعايت منشور حقوق گيرندگان خدمت
– استفاده از تجارب ارزشمند پزشكان و كاركنان مجرب در جلب رضايت بيمار