هیئت مدیره

دکتر ریحان ظهیر میر دامادی

عضو هیئت مدیره

دکتر منوچهر وحید فرهمندی 

عضو هیئت مدیره

دكتر فيروز صاحبدل

عضو هیئت مدیره

دکتر جابر جوادپور

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا صفایی

عضو هیئت مدیره

علی آقا رفیعیان

عضو هیئت مدیره

دکترسید محسن رضوی

عضو هیئت مدیره