بهبود کیفیت

مرتضي غيبي

مدیر بهبود کیفیت

تحصیلات : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (دانشگاه علوم پزشکی قزوين)
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(دانشگاه علوم پزشكي ايران)