لیست بخش های بیمارستان توس

ردیف بخش تعداد تخت طبقه رئیس بخش هد نرس
۱ دفتر مدیر عامل - طبقه 5ساختمان جدید آقای دکتر علیرضا صفائی -
۲ دفتر پرستاری - طبقه پنجم خانم آرسينه خداداديان -
۳ مدیریت - همکف آقای علی اصغر جوادی -
۴ اورژانس 5 بزرگسال- یک اطفال همکف آقاي دكتر مرشد زاده آقاي طاهر ملكي
۵ پذیرش - همکف - خانم آرزو طهراني
۶ حسابداری - همکف - آقاي مهدي ايروانيان
۷ منابع انسانی - همکف - خانم منيره پيشداديان
۸ IT - همکف - خانم الناز شیرازیان
۹ یک 17- 2 مادران شیرده ط اول آقای دکتر اصغر قاصدیان خانم فرشته صبوري
۱۰ NICU 2 ط اول آقای دکتر محسن ناصری خانم پريسا قفقازي
۱۱ اطفال 3 ط اول - خانم فرشته صبوري
۱۲ نوزادان 10 ط اول آقای دکتر محسن ناصری خانم پريسا قفقازي
۱۳ بخش دو 29 ط دوم خانم دکتر ژانت سروش خانم هنگامه رضائي
۱۴ بخش سه 28 ط سوم آقای دکتر كريم خامنه آقاي عليدوست فلاح
۱۵ بخش چهار 10 ط چهارم آقای دکترحسین شفائی خانم الهه شاهپوري
۱۶ CCU 6 ط پنجم خانم دكتر مهرنوش نيشابوري خانم ميترا كدخداجمشيدي
۱۷ ICU 6 ط پنجم آقای دکترامین احتشامی افشار خانم زهرا ميلادي
۱۸ بلوک زایمان 4 منفی یک آقای دکتر فیروز صاحبدل خانم شهلا خاكباز
۱۹ اتاق عمل 5 منفی یک آقای دکتر سیامک شکیبی خانم سيمين گرگين
۲۰ CSR - منفی یک - خانم سيمين گرگين
۲۱ رادیولوژی - منفی دو دکتر کیانوش نیشابوری خانم بی غرض
۲۲ CT - منفی دو دکتر کیانوش نیشابوری خانم بی غرض
۲۳ انبار - منفی دو - آقای شريفي
۲۴ کلینیک - طبقه اول ساختمان جدید - خانم فاطمه مومني