نوع تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
زنان و زایمان

دکتر کاشانی ۱۷ - ۱۹

دکتر قاصدیان ۸ - ۱۲

(با هماهنگی)

دکتر قاصدیان ۸ - ۱۲

(با هماهنگی)

دکتر صاحبدل ۱۰ - ۱۲ (آنکال)
دكتر اكبري سنه19-15

دکتر صاحبدل ۱۰ - ۱۲

دکتر قاصدیان ۸ - ۱۲

(با هماهنگی)

 دکتر کاشانی ۱۰ - ۱۱:۳۰

آنکال ۱۰ - ۱۲

دکتر قاصدیان (با هماهنگی)

 دکتر قاصدیان ۸ - ۱۲

دکتر کاشانی ۱۷ - ۱۹

 آنکال (بیمارستان)

دکتر قادریان ۸ - ۱۲

(با هماهنگی)

جراح عمومی

دکتر مرشد زاده ۸ - ۱۲

دکتر شفائی ۸ - ۱۰

(دکتر آنکال)

دکتر مرشد زاده ۸ - ۱۲

دکتر شفائی ۸ - ۱۰

دکتر سلیمانی ۱۰:۳۰ با هماهنگی

دکتر خوانین زاده ۱۳ - ۱۴

دکتر شکیبی ۸

 دکتر مرشد زاده ۸ - ۱۲

دکتر شفائی ۸ - ۱۰

(آنکال با هماهنگی)

دکتر شکیبی ۸

 دکتر مرشد زاده ۸ - ۱۲

دکتر شفائی ۸ - ۱۰

دکتر فتحی ۱۰ - ۱۲

(آنکال ۱۰ - ۱۲)

دکتر شکیبی ۸

 دکتر مرشد زاده ۸ - ۱۲

دکتر شفائی ۸ - ۱۰

دکتر امین مقدسی ۱۰ - ۱۲

(آنکال ۱۰ - ۱۲)

 دکتر مرشد زاده ۸ - ۱۲

(آنکال ۱۰ - ۱۲)

تغذیه -  دکتر مومنی ۱۲ - ۱۳  -  دکتر مومنی ۱۲ - ۱۳  -  -
روانپزشک دکتر اطمینان ۹ - ۱۱  -  -  -  -  -
روان شناس دکتر شریف ۱۶ - ۱۹  -  دکتر رضوانی ۱۵ - ۱۸  -  دکتر رضوانی ۱۵ - ۱۸  -
جراح پلاستیک دکتر آمالی ۱۵ - ۱۹  -  -  دکتر آمالی ۱۵ - ۱۹  -  -
فلب -  خانم دکتر نیشابوری ۱۰ - ۱۲  -  -  -  خانم دکتر عابدی ۱۰ - ۱۲
داخلی اعصاب

دکتر زنگی آبادی

۹ - ۱۱:۳۰

۱۵ - ۱۸

 دکتر فتحی ۱۶ - ۱۹

 دکتر زنگ آبادی

۹ - ۱۱:۳۰

۱۵ - ۱۸

دکتر سینا ۱۵ - ۱۷

 دکتر فتحی ۱۶ - ۱۹

 دکتر فتحی ۱۶ - ۱۹

دکتر زنگی آبادی ۱۶ - ۱۸

 -
اطفال دکتر فهیمیان ۱۰ - ۱۳  -

 دکتر فهیمیان ۱۰ - ۱۳

دکتر صفوی ۱۶ - ۱۹

 -

 دکتر فهیمیان ۱۰ - ۱۳

دکتر صفوی ۱۶ - ۱۹

 -
گوارش دکتر عاملی ۱۶ - ۱۹  -

 دکتر عاملی ۱۶ - ۱۹

دکتر صادقی ۸ - ۹

 -  دکتر عاملی ۱۶ - ۱۹  -
ارتوپدی دکتر عشایری ۸ - ۸:۳۰

 دکتر غیاثی ۹:۳۰ - ۱۰:۳۰

(با هماهنگی صبح همان روز)

 دکتر کشاورزی صبح با هماهنگی

 دکتر عشایری ۸ - ۸:۳۰

دکتر بیات پور ۱۰ - ۱۱

 دکتر کشاورزی صبح با هماهنگی

 دکتر کشاورز ۱۲

دکتر خامنه ۸ - ۱۰

دکتر غیاثی ۹ - ۱۰

(با هماهنگی صبح همان روز)

جراح مغز و اعصاب دکتر آینه چی ۱۰ - ۱۲  دکتر آینه چی ۱۰ - ۱۲

 دکتر آینه چی ۱۰ - ۱۲

دکتر مسعودی ۱۶ - ۱۷ با هماهنگی

 دکتر آینه چی ۱۰ - ۱۲  دکتر آینه چی ۱۰ - ۱۲  -
عفونی -  دکتر سروش ۸ - ۹:۳۰  -   دکتر سروش ۸ - ۹:۳۰  -  -
آنکولوژیست

دکتر شمس ۱۴ - ۱۶

دکتر باهوش ۱۵ - ۱۷

دکتر احمدی ۱۰ - ۱۲

 دکتر باسی ۱۵ - ۱۶

 دکتر شمس ۱۴ - ۱۶

دکتر باسی ۱۵ - ۱۶

دکتر باهوش (اطفال ) ۱۵ - ۱۷

 دکتر باسی ۱۵ - ۱۶

دکتر احمدی ۱۰ - ۱۲

 دکتر باهوش (اطفال) ۱۵ - ۱۷

دکتر احمدی ۱۴ - ۱۶

 -
گوش ، حلق ، بینی دکتر حکمت ۱۳ - ۱۴  -  دکتر حکمت ۱۳ - ۱۴  -

 دکتر حکمت ۱۳ - ۱۴

دکتر زادانفرخ ۱۰ - ۱۲

 -
ارولوژیست

دکتر البرز

کلیه روز ها از ساعت ۷ صبح به بعد با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۱۸۹۹۵۲ تماس گرفته شود و با هماهنگی هود پزشک هر روز از ساعت ۷ صبح      

کلیه وقت ها با هماهنگی کلینیک