رسالت بيمارستان:

- ارائه خدمات تشخيصي، درماني ايمن با بالاترين كيفيت به گيرندگان خدمت
- بهره گيري از تكنولوژي مدرن روز جهت ارائه خدمات
- الزام كاركنان و بيماران به رعايت منشور حقوق گيرندگان خدمت
- استفاده از تجارب ارزشمند پزشكان و كاركنان مجرب در جلب رضايت بيمار