مرتضي غيبي
مرتضي غيبيمدیر بهبود کیفیت

تحصیلات : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (دانشگاه علوم پزشکی قزوين)
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(دانشگاه علوم پزشكي ايران)

واحد بهبود کیفیت بیمارستان توس با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین اولویت بندی اقدامات را داشته باشد، در راستای راهبرد اهدف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است.

شرح وظایف 

۱. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

۲. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

۳. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقا ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

۴. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

۵. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

۶. تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

۷. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.

۸. تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

۹. نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

۱۰. پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

۱۱. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

۱۲. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

۱۳. نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی 

۱۴. مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف