لیست بخش ها

لیست بخش های بیمارستان توس

ردیف بخش تعداد تخت طبقه رئیس بخش هد نرس
۱ دفتر مدیر عامل طبقه 5ساختمان جدید آقای دکتر علیرضا صفائی
۲ دفتر پرستاری طبقه پنجم خانم آرسينه خداداديان
۳ مدیریت همکف آقای علی اصغر جوادی
۴ اورژانس 5 بزرگسال- یک اطفال همکف آقاي دكتر مرشد زاده آقاي طاهر ملكي
۵ پذیرش همکف خانم آرزو طهراني
۶ حسابداری همکف آقاي مهدي ايروانيان
۷ منابع انسانی همکف خانم منيره پيشداديان
۸ IT همکف خانم الناز شیرازیان
۹ یک 17- 2 مادران شیرده ط اول آقای دکتر اصغر قاصدیان خانم فرشته صبوري
۱۰ NICU 2 ط اول آقای دکتر محسن ناصری خانم پريسا قفقازي
۱۱ اطفال 3 ط اول خانم فرشته صبوري
۱۲ نوزادان 10 ط اول آقای دکتر محسن ناصری خانم پريسا قفقازي
۱۳ بخش دو 29 ط دوم خانم دکتر ژانت سروش خانم هنگامه رضائي
۱۴ بخش سه 28 ط سوم آقای دکتر كريم خامنه آقاي عليدوست فلاح
۱۵ بخش چهار 10 ط چهارم آقای دکترحسین شفائی خانم الهه شاهپوري
۱۶ CCU 6 ط پنجم خانم دكتر مهرنوش نيشابوري خانم ميترا كدخداجمشيدي
۱۷ ICU 6 ط پنجم آقای دکترامین احتشامی افشار خانم زهرا ميلادي
۱۸ بلوک زایمان 4 منفی یک آقای دکتر فیروز صاحبدل خانم شهلا خاكباز
۱۹ اتاق عمل 5 منفی یک آقای دکتر سیامک شکیبی خانم سيمين گرگين
۲۰ CSR منفی یک خانم سيمين گرگين
۲۱ رادیولوژی منفی دو دکتر کیانوش نیشابوری خانم بی غرض
۲۲ CT منفی دو دکتر کیانوش نیشابوری خانم بی غرض
۲۳ انبار منفی دو آقای شريفي
۲۴ کلینیک طبقه اول ساختمان جدید خانم فاطمه مومني