ساعات و قوانین و مقررات

نوع تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
زنان و زایمان دکتر کاشانی ۱۷ – ۱۹

دکتر قاصدیان ۸ – ۱۲

(با هماهنگی)

دکتر قاصدیان ۸ – ۱۲

(با هماهنگی)

دکتر صاحبدل ۱۰ – ۱۲ (آنکال)
دكتر اكبري سنه19-15

دکتر صاحبدل ۱۰ – ۱۲

دکتر قاصدیان ۸ – ۱۲

(با هماهنگی)

 دکتر کاشانی ۱۰ – ۱۱:۳۰

آنکال ۱۰ – ۱۲

دکتر قاصدیان (با هماهنگی)

 دکتر قاصدیان ۸ – ۱۲

دکتر کاشانی ۱۷ – ۱۹

 آنکال (بیمارستان)

دکتر قادریان ۸ – ۱۲

(با هماهنگی)

جراح عمومی دکتر مرشد زاده ۸ – ۱۲

دکتر شفائی ۸ – ۱۰

(دکتر آنکال)

دکتر مرشد زاده ۸ – ۱۲

دکتر شفائی ۸ – ۱۰

دکتر سلیمانی ۱۰:۳۰ با هماهنگی

دکتر خوانین زاده ۱۳ – ۱۴

دکتر شکیبی ۸

 دکتر مرشد زاده ۸ – ۱۲

دکتر شفائی ۸ – ۱۰

(آنکال با هماهنگی)

دکتر شکیبی ۸

 دکتر مرشد زاده ۸ – ۱۲

دکتر شفائی ۸ – ۱۰

دکتر فتحی ۱۰ – ۱۲

(آنکال ۱۰ – ۱۲)

دکتر شکیبی ۸

 دکتر مرشد زاده ۸ – ۱۲

دکتر شفائی ۸ – ۱۰

دکتر امین مقدسی ۱۰ – ۱۲

(آنکال ۱۰ – ۱۲)

 دکتر مرشد زاده ۸ – ۱۲

(آنکال ۱۰ – ۱۲)

تغذیه  دکتر مومنی ۱۲ – ۱۳  –  دکتر مومنی ۱۲ – ۱۳  –  –
روانپزشک دکتر اطمینان ۹ – ۱۱  –  –  –  –  –
روان شناس دکتر شریف ۱۶ – ۱۹  –  دکتر رضوانی ۱۵ – ۱۸  –  دکتر رضوانی ۱۵ – ۱۸  –
جراح پلاستیک دکتر آمالی ۱۵ – ۱۹  –  –  دکتر آمالی ۱۵ – ۱۹  –  –
فلب  خانم دکتر نیشابوری ۱۰ – ۱۲  –  –  –  خانم دکتر عابدی ۱۰ – ۱۲
داخلی اعصاب دکتر زنگی آبادی

۹ – ۱۱:۳۰

۱۵ – ۱۸

 دکتر فتحی ۱۶ – ۱۹  دکتر زنگ آبادی

۹ – ۱۱:۳۰

۱۵ – ۱۸

دکتر سینا ۱۵ – ۱۷

 دکتر فتحی ۱۶ – ۱۹  دکتر فتحی ۱۶ – ۱۹

دکتر زنگی آبادی ۱۶ – ۱۸

 –
اطفال دکتر فهیمیان ۱۰ – ۱۳  –  دکتر فهیمیان ۱۰ – ۱۳

دکتر صفوی ۱۶ – ۱۹

 –  دکتر فهیمیان ۱۰ – ۱۳

دکتر صفوی ۱۶ – ۱۹

 –
گوارش دکتر عاملی ۱۶ – ۱۹  –  دکتر عاملی ۱۶ – ۱۹

دکتر صادقی ۸ – ۹

 –  دکتر عاملی ۱۶ – ۱۹  –
ارتوپدی دکتر عشایری ۸ – ۸:۳۰  دکتر غیاثی ۹:۳۰ – ۱۰:۳۰

(با هماهنگی صبح همان روز)

 دکتر کشاورزی صبح با هماهنگی  دکتر عشایری ۸ – ۸:۳۰

دکتر بیات پور ۱۰ – ۱۱

 دکتر کشاورزی صبح با هماهنگی  دکتر کشاورز ۱۲

دکتر خامنه ۸ – ۱۰

دکتر غیاثی ۹ – ۱۰

(با هماهنگی صبح همان روز)

جراح مغز و اعصاب دکتر آینه چی ۱۰ – ۱۲  دکتر آینه چی ۱۰ – ۱۲  دکتر آینه چی ۱۰ – ۱۲

دکتر مسعودی ۱۶ – ۱۷ با هماهنگی

 دکتر آینه چی ۱۰ – ۱۲  دکتر آینه چی ۱۰ – ۱۲  –
عفونی  دکتر سروش ۸ – ۹:۳۰  –   دکتر سروش ۸ – ۹:۳۰  –  –
آنکولوژیست دکتر شمس ۱۴ – ۱۶

دکتر باهوش ۱۵ – ۱۷

دکتر احمدی ۱۰ – ۱۲

 دکتر باسی ۱۵ – ۱۶  دکتر شمس ۱۴ – ۱۶

دکتر باسی ۱۵ – ۱۶

دکتر باهوش (اطفال ) ۱۵ – ۱۷

 دکتر باسی ۱۵ – ۱۶

دکتر احمدی ۱۰ – ۱۲

 دکتر باهوش (اطفال) ۱۵ – ۱۷

دکتر احمدی ۱۴ – ۱۶

 –
گوش ، حلق ، بینی دکتر حکمت ۱۳ – ۱۴  –  دکتر حکمت ۱۳ – ۱۴  –  دکتر حکمت ۱۳ – ۱۴

دکتر زادانفرخ ۱۰ – ۱۲

 –
ارولوژیست دکتر البرز

کلیه روز ها از ساعت ۷ صبح به بعد با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۱۸۹۹۵۲ تماس گرفته شود و با هماهنگی هود پزشک هر روز از ساعت ۷ صبح

کلیه وقت ها با هماهنگی کلینیک