ساعات ملاقات بیمارستان

ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان برای بخشها 17-15 مي باشد.

 

ورود کودکان زیر 12 سال به بخشهای بستری ممنوع می باشد
با توجه به محدودیت فضا وزمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم در زمان ملاقات از بیمار سکوت را رعایت فرمایید .
سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .
مسئولیت نگهداری از وسایل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده بیمار وهمراهان بیمار باشد.
حضور همراه بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته و یک تخته فقط یک نفر می باشد.
تقاضا می شود از آوردن گل طبیعی برای بیماران ریوی ، بیمارانی که عمل قلب باز انجام داده اند و بیمارانی که در بخشهای ویژه بستری هستند به دلیل ایجاد حساسسیت تنفسی خودداری کنید .