توریسم درمانی(IPD)

گردشگری سلامت یا توریسم درمانی(IPD)

واحدي است در بیمارستان که وظیفه آن ایجاد هماهنگی هاي لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران با خدمات ویژه است
IPDبه منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي پس از عمل است
در بیمارستان توس مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل به عهده پزشک IPDاست.
از خدمات این دپارتمان :
– حضور فعال پزشک IPD
– حضورفعال کارشناسان IPD جهت تسهیل امورمربوط به بیماران خارجی
– حضورفعال پرستار IPD
– پمفلت معرفی بیمارستان به دو زبان انگیسی وعربی
– پمفلت های آموزشی ترجمه شده به دو زبان انگلیسی و عربی
– تابلوی راهنمای طبقات به دو زبان انگلیسی وعربی
– پذیرش سریع بیماران خارجی در کلینیک ها و انجام کارهای پاراکلینکی
– همراهی کردن بیمار درطول پروسه درمانی از لحظه ورود تا زمان ترخیص و در زمان بازگشت به کشور خود
– امکان پذیرش بیمار از راه دور
– ارائه پکیج درمانی به بیمار قبل از ورود به کشور(با ارسال گزارشات پزشکی )
– منوی غذایی

اتاق خصوصی

30.433.000 ریال
اتاق دو تخته 23.668.000 ریال
تخت CCU 38.884.000 ریال
تخت ICUNICU 60.857.000 ریال
تخت نوزاد 11.837.000 ریال
انکوباتور نوزاد 16.906.000 ریال
هزينه همراه 3.380.000 ریال
VIP 35.868.000 ريال
هزينه همراهVIP 4.880.000 ريال
هزینه همراه سوئيت 4.880.000 ریال
سوئيت (دو اتاق) 58.500.000

ريال